รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 69