สถิติผู้เยี่ยมชม

109160
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
132
38
530
107942
2093
2943
109160

Your IP: 3.229.142.175
Server Time: 2020-01-25 16:22:37

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

        กลยุทธ์ 1  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพที่ดี อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

        กลยุทธ์ 2  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ตามมาตรฐานที่หลักสูตรกำหนด

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้                          ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ

        กลยุทธ์ 1  จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรทวิศึกษาให้แก่ผู้เรียน                                ในพื้นที่อย่างเท่าเทียม

        กลยุทธ์ 2  จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา

 

ยุทธศาสตร์ 3  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

        กลยุทธ์ 1  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับ                              ความต้องการในการจัดการศึกษา

 

ยุทธศาสตร์ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

        กลยุทธ์ 1  การบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี                             ส่วนร่วม

        กลุยุทธ์ 2  น้อมนำหลักปรัขญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในระบบการบริหารจัดการศึกษา