สถิติผู้เยี่ยมชม

109197
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
169
38
567
107942
2130
2943
109197

Your IP: 3.229.142.175
Server Time: 2020-01-25 18:12:35

1. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management) โดยเปิด      โอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตพื้นที่        บริการเข้าศึกษาต่อได้อย่างทั่วถึง

3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่ออนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการศึกษาที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นประชาธิปไตย คุณลักษณะอัน        พึงประสงค์และค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ

5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์                คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง รวมถึงความรู้และทักษะที่จำเป็น          ตามหลักสูตรให้เกิดขึ้นแก่นักเรียนตามมาตรฐานการศึกษา

6. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพื่อนักเรียน บุคลากร และชุมชนมีสุขภาพ      อนามัยที่ดี

7. กำกับติดตามเรื่องการสอนและการวัดผลการประเมินผลอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผู้เรียน          ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนทดสอบระดับชาติ (O-Net) ในทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูง          ขึ้นด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล

8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้          ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

9. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ สื่อ นวตกรรม เทคโนโลยีในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา

10. ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ให้สะอาด ปลอดภัย มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้