สถิติผู้เยี่ยมชม

109175
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
147
38
545
107942
2108
2943
109175

Your IP: 3.229.142.175
Server Time: 2020-01-25 17:07:02

          วิสัยทัศน์ (Vision)

               โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานที่หลักสูตรกำหนด มีสุขภาวะที่ดี น้อมนำหลักปรัชญษของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

 

          พันธกิจ (Mission)

          1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานที่หลักสูตรกำหนด

          2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทาง                  พระราชดำริ

          3. ส่งเสริม และพัฒนาครู ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

          4. พัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

          5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีทักษะชีวิต

 

          เป้าประสงค์ (Goal)

          1. ผู้เรียนทกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่หลักสูตรกำหนด

          2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีคุณธรรม รักความเป็นไทย และปฏิบัติตนตามหลัก                      ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เต็มตามศักยภาพ

          4. สถานศึกษาจัดระบบบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาค                  ส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

          5. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีท้กษะชีวิต

 

          อัตลักษณ์ของสถานศึกษา (Identity)

               ลูก ด.พ. กีฬาดี มีน้ำใจ

 

          เอกลักษณ์ของสถานศึกษา (Uniqueness)

               โรงเรียนสองศาสนา สองวัฒนธรรม อยู่ร่วมกันอย่างสันติ

 

          จุดเน้นของโรงเรียน

               การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมควบคู่กับความรู้และการประกอบ                     อาชีพ

 

          มาตรการส่งเสริม : (ปีการศึกษา 2560)

               1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

               2. โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน

               3. โครงการปลูกฝังระเบียบวินัยนักเรียน

               4. โครงการโรงเรียนคุณธรรม

               5. หลักสูตรทวิศึกษา