ชื่อ - สกุล นางวิลาวัณย์ แจ้งกระจ่าง
  ตำแหน่ง ครู / ชำนาญการพิเศษ / หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย  
  วุฒิการศึกษา                ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)                                                      
  วัน เดือน ปีเกิด 4 มิถุนายน 2506   
         
ชื่อ - สกุล นายวิไล ทรัพย์พุ่ม       
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป / ครู / ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา                 การศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาบริหารการศึกษา
วัน เดือน ปีเกิด 12 มีนาคม 2505
ชื่อ - สกุล นางสาวปทิตตา    นครังสุ                         
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา                 ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)                                                    
วัน เดือน ปีเกิด 5 มีนาคม 2525

 

ชื่อ - สกุล นางสาววรรณวิสา            เจริญสุข                               
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา                 ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.)                                                 
วัน เดือน ปีเกิด 24 กรกฎาคม 2534