สถิติผู้เยี่ยมชม

109165
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
137
38
535
107942
2098
2943
109165

Your IP: 3.229.142.175
Server Time: 2020-01-25 16:35:29

นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2559


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล กิจกรรมการแข่งขัน รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้

 

1

น.ส.ปิยธิดา  เจริญศักดิ์

น.ส.ปริมมิกา  พูนาค

น.ส.อมิตา  โสภา

การประกวดโคiงงานสุขภาพ

นักเรียน ด้านสิ่งแวดล้อม

ระดับมัธยมศึกษา

รางวัลชมเชย

ระดับประเทศ

กระทรวงสาธารณสุข

ร่วมกับ

กระทรวงศึกษาธิการ

 

2

ด.ญ.อทิตยา  จิตต์หมวด

ด.ญ.จันทรัตน์  สะอิ๊

ด.ญ.นารา  เละเซาะ

การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1 - ม.3

 

เหรียญทอง

 

 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนระดับ สพม.6

ปีการศึกษา 2559

3

 

ด.ช.จุลจักร  หมัดรัง

ด.ช.ธีรภัทร  ขุนสมบัติ

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง

ประเภทบินนาน ระดับ ม.1 - ม.3 

รองชนะเลิศ

อันดับ 2 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล กิจกรรมการแข่งขัน รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้

1

 

ด.ญ.หทัยชนก  ตานี

 

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ

ระดับ ม.1 - ม.3

เหรียญทอง

 

 

 

 

 

งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนระดับ สพม.6

ปีการศึกษา 2559

2

น.ส.ศิรดา  โพรงมณี     

 

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ

ระดับ ม.4 - ม.6

เหรียญทอง

 

3

 

น.ส.น้ำฝน  โซ๊ะมะ

 

การแข่งขันคัดลายมือสื่อ

ภาษาไทย  ระดับ ม.4 - ม.6

เหรีญเงิน

 

4

 

ด.ญ.วนิษา  อิ่มเจริญ

 

การแข่งขันคัดลายมือสื่อ

ภาษาไทย  ระดับ ม.1 - ม.3

เหรียญเงิน

 

5

 

ด.ญ.พิมลภัทร์  โพธิ์เงิน

 

การแข่งขันอ่านเอาเรื่อง

ตามแนว PISA ระดับ ม.1 - ม.3

เหรียญทองแดง

 

6

 

นายจิรายุ  เจ๊ะมิน

 

โครงการเพชรยอดมงกุฎ

ร้อยกรองรุ่นที่ 10

เป็นเพชรเจียรไน

 

สโมสรยุวกวี

สมาคมเทพศรีกวีศิลป์

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล กิจกรรมการแข่งขัน รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้

 

1

 

ด.ญ.พิชามณขฺ์  ทิพวัน 

แข่งขันเล่านิทานคุณธรรม

ระดับ ม.ต้น

 

เหรียญเงิน

งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนระดับ สพม.6

ปีการศึกษา 2559

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล กิจกรรมการแข่งขัน รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้

 

1

 

ด.ญ.เบญจมาศ  ดำหมัด

ด.ญ.กาญจนา  บุหงาเรือง

ด.ญ.จุฑารัตน์  ภู่เจริญ

การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้

ระดับ ม.1 - ม.3

 

เหรียญทอง

 

งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนภาคกลางและ

ภาคตะวันออก ครั้งที่ 66

ปีการศึกษา 2559

 

2

น.ส.เฮาวา  หริ่งเพ็ง

น.ส.เกตุศราภรณ์  กิรัมย์

นายณัฐพล  คำสุวรรณ์

การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้

ระดับ ม.4 - ม.6

 

เหรียญทอง

 

3

ด.ญ.เบญจมาศ  ดำหมัด

ด.ญ.กาญจนา  บุหงาเรือง

ด.ญ.จุฑารัตน์  ภู่เจริญ

การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้

ระดับ ม.1 - ม.3

เหรียญทอง

ชนะเลิศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนระดับ สพม.6

ปีการศึกษา 2559

 

4

น.ส.เฮาวา  หริ่งเพ็ง

น.ส.เกตุศราภรณ์  กิรัมย์

นายณัฐพล  คำสุวรรณ์

การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้

ระดับ ม.4 - ม.6

เหรียญทอง

ขนะเลิศ

 

5

ด.ญ.ตัสนีม  ยูซบ

ด.ญ.สุปราณี  นุ้ยนิ่ง

การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น

(2D Animation)

ระดับชั้น ม.1 - ม.3

 

เหรียญเงิน

6

นายจิรายุ  เจ๊ะมิน

นางสาวกาญจนา  เซ็นหลวง

การแข่งขันตัดต่อภาพยนต์

ระดับชั้น ม.4 - ม.6

เหรียญทอง

 

7

น.ส.อินทิรา  แสงศรี

น.ส.ศรัญญา  เจ๊ะหมัด

การสร้าง Webpage ประเภท

Web Editer ระดับชั้น ม.4-ม.6

เหรียญเงิน

 

 

8

ด.ช.ธราดล  ประวัติเดิม

ด.ช.ณัฐพล  หวังสตัง

การแข่งขันการสร้างเกม

สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์

ระดับชั้น ม.1 - ม.3

 

เหรียญเงิน

 

9

นายวัชโรจน์  อู่ผลเจริญ

นายอนาวิน  สะและหมัด

การแข่งขันการสร้างเกม

สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์

ระดับชั้น ม.4 - ม.6

 

เหรียญเงิน

 

10

ด.ช.กฤษฏา  เอี่ยมจิตร

ด.ช.อาณัติ  โต๊ะวัง

การแข่งขันออกแบบสิ่งของ

เครื่องใช้ด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ระดับชั้น ม.1-ม.3

 

เหรียญเงิน

 

11

นายปิยพงษ์  ย้อยแสง

นายปธานิน  สืบวงษ์นาท

การแข่งขันออกแบบสิ่งของ

เครื่องใช้ด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ระดับชั้น ม.4-ม.6

 

เหรียญเงิน

 

12

ด.ญ.ปพิชยา  ตานี

ด.ญ.ธีรดา  อารีบี

การแข่งขันสร้างหนังสือ

อิเล๊กทรอนิกส์ (E-Book)

ระดับชั้น ม.1 - ม.3

 

เหรียญเงิน

 

13

นายจิรายุ  เจ๊ะมิน

ด.ญ.ชะเอม  โคตรวิชัย

ด.ญ.พิยดา  บาซอลี

การประกวดคลิปวีดีโอ 

"ตามรอยเท้าพ่อ" โครงการ

ขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนา

สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 

รางวัลชนะเลิศ

สภาวัฒนธรรมจังหวัด

ฉะเชิงเทรา

ประจำปี 2560

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ลำดับที่  ชื่อ - สกุล  กิจกรรมการแข่งขัน  รางวัลที่ได้รับ  หน่วยงานที่ให้ 

1

นายสุทัศ  มูฮำหมัด

การแข่งขันวาดภาพระบายสี
พระราชกรณียกิจครบ 50 วัน
ปัญญาสมวารรัชการที่ 9  

 เหรียญทอง

  มหาวิทยาลัย

ราชภัฎราช

นครินทร์

2

น.ส.ปิยธิดา  เจริญศักดิ์  

 เหรียญเงิน

3

 

นายจิรายุ  เจ๊ะมิน 

 

  

การแข่งขันวาดภาพระบายสี 
พระราชกรณียกิจครบ 50 วัน 
ปัญญาสมวารรัชการที่ 9
รอบประชาชนทั่วไป

ชนะเลิศ

 

เทศบาล

ตำบลดอนฉิมพลี

4

 

 น.ส.กาญจนา  เซ็นหลวง

 รองชนะเลิศ

อันดับ 2

5

นายสุทัศ  มูฮำหมัด 

  การแข่งขันวาดภาพระบายสี

ระดับ ม.4 - ม.6

 เหรียญทอง

 

งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนระดับ สพม.6

ปีการศึกษา 2559 

6

นายศตวรรษ  เดวิเลาะ 

เหรียญเงิน 

 7

ด.ญ.อาทิตยา  วิจิตรกุล 

 ประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์

ระดับ ม.1 - ม.3 

เหรียญเงิน 

 8

ด.ช.อภิสิทธิ์  ขุนศรี

เหรียญทองแดง 

 9

น.ส.ปวันรัตน์  กำแพงเพ็ชร   

  

ประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์

ระดับ ม.4 - ม.6 

เหรียญทองแดง 

  งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนระดับ สพม.6

ปีการศึกษา 2559

 10

นายวรพจน์  โต๊ะยีหวัง 

 เหรียญทองแดง

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล กิจกรรมการแข่งขัน รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้

1

นายวรวุฒิ  เซ็นหลวง

แข่งขันทุ่มน้ำหนักชาย 18 ปี

รางวัลชนะเลิศ

การกีฬาจังหวัด

ฉะเชิงเทรา

2

ทีมฟุตซอลโรงเรียน

แข่งขันฟุตซอลรุ่น 16 ปีชาย

อันดับ 3

3

นายวรวุฒิ  เซ็นหลวง

การแข่งขันทุ่มน้ำหนักชาย

ภาคกลางและภาคตะวันออก

รองชนะเลิศ

อันดับ 1

การกีฬาจังหวัด

นครนายก

4

น.ส.กชกร  บุญเกิด

น.ส.ปริมมิการ  พูนาค

การแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ

ระดับ ม.4 - ม.6

เหรียญทอง

 

งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนระดับ สพม.6

ปีการศึกษา 2559

5

ด.ญ.ดารีมา  โต๊ะทอง

ด.ญ.ณัฐณิชา  สุวรรณกูล    

การแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ

ระดับ ม.1 - ม.3

เหรียญทอง

 

งานส่งเสริมคุณธรรม

 ลำดับที่ ชื่อ - สกุล  กิจกรรมการแข่งขัน รางวัลที่ได้รับ  หน่วยงานที่ให้ 

 

 

1

น.ส.อมิตา  โสภา

น.ส.ใกล้รุ่ง  หมัดลี

น.ส.อรอุมา  ตำพู

น.ส.ปริศนา  เต๊ะซัน

น.ส.จารุวรรณ  เยาวราฤทธิ์

 

โครงงานคุณธรรม

ระดับชั้น ม.4 - ม.6

 

 

เหรียญทอง

งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนภาคกลางและ

ภาคตะวันออก ครั้งที่ 66

ปีการศึกษา 2559

 

 

2

น.ส.อมิตา  โสภา

น.ส.ใกล้รุ่ง  หมัดลี

น.ส.อรอุมา  ตำพู

น.ส.ปริศนา  เต๊ะซัน

น.ส.จารุวรรณ  เยาวราฤทธิ์       

 

 

โครงงานคุณธรรม

ระดับชั้น ม.4 - ม.6

 

เหรียญทอง

ชนะเลิศ

 

 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนระดับ สพม.6

ปีการศึกษา 2559

 

3

 

นายจิรายุ  เจ๊ะมิน

โครงการส่งเสริมคุณธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต
กตัญญู กตเวทิตา
และมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวมครั้งที่ 6

 รางวัลนักเรียน
"ซื่อสัตย์ กตัญญู"

กองทุน
ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์
มูลนิธิ ปอเต๊กตึ๊ง
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล กิจกรรมการแข่งขัน รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้

 

 

1

นายกำพล  สุภาพสุนทร

นายจิรายุต  ธัญญาหาร

นายดนุนันท์  แจ้งข่าว

นายธนดล  แก้วธรรมชัย

นายธนบูลย์  หนูรอด

นายวรวุฒิ  แสวงศิริผล

 

กิจกรรมการแข่งขันการ

สร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ

ระดับชั้น ม.4 - ม.6

 

 

เหรียญทองแดง

งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนภาตกลาง

และภาคตะวันออก

ครั้งที่ 66

ปีการศึกษา 2559

 

 

 

2

นายกำพล  สุภาพสุนทร

นายจิรายุต  ธัญญาหาร

นายดนุนันท์  แจ้งข่าว

นายธนดล  แก้วธรรมชัย

นายธนบูลย์  หนูรอด

นายวรวุฒิ  แสวงศิริผล

 

กิจกรรมการแข่งขันการ

สร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ

ระดับชั้น ม.4 - ม.6

 

 เหรียญทอง

ชนะเลิศ

 

งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนระดับ สพม.6

ปีการศึกษา 2559