คณะครูและนักเรียนพุทธร่วมแห่เทียน

เนื่องในวันเข้าพรรษา