ท่าน ผอ.พีระพงศ์  ณัฐคุณานนท์  ได้ร่วมปรับ

ภูมิทัศน์ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ถวาย

เป็นพระราชกุศล วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

ณ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม