วันแม่แห่งชาติ  ซึ่งถือเป็นวันสำคัญของคน

ไทย เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและความ

กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ