วันที่ 20 สิงหาคมคม 2563 โรงเรียนดอนฉิมพลี

พิทยาคมจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา

2563 เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความกตัญญูกตเวที

และระลึกถึงพระคุณครู – อาจารย์ เกิดจิตสำนึก

ที่ดีงาม ในการสืบสานวัฒนธรมไทย โดยมี

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม

เป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ณ หอประชุมโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม