การใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานในการสื่อสาร

สู่โลกEEC