ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา การบริหารงานตำรวจ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้วยครับ
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
-แขนงการเมืองการปกครอง
-แขนงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ
-แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
-แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ
ภาครัฐ
-แขนงวิชาบริหารภาครัฐและเอกชน
ระดับปริญญาโท
-หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
-หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ระดับปริญญาเอก
-หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
www.cpg.ssru.ac.th